/* Category 6 is Podium en beeld */ PHORCYS Op Bijeenkomsten | Phorcys | People, Planet, Profit... PHORCYS
Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Global Energy Assessment: “energierevolutie” nu nodig

Het Global Energy Assessment heeft op 27 september 2012 in Den Haag de resultaten bekend gemaakt van een 6 jaar lange internationale, wetenschappelijke en integrale studie, waarbij 300 auteurs en 200 reviewers waren betrokken. De studie biedt verschillende paden die leiden tot een mondiale vermindering van de energie-intensiteit (t.o.v. het BNP) met 40% in 2030, een significante reductie in broeikasgassen tot maximaal het niveau van 2 graden Celsius gemiddelde temperatuurstijging en een stijging van het aandeel hernieuwbare energie tot 30% in 2030. Het gaat om een “fundamental transformation” vergelijkbaar met de “industrial revolution” aldus de directeur van het onderzoek, professor Nakicenovic van IIASA in Oostenrijk. Belangrijke uitkomsten zijn o.a.:

 1. CO2-opslag (CCS) is nodig, na 2050 zelfs in combinatie met biocentrales om per saldo CO2 uit de atmosfeer te halen;
 2. Efficiëntieverbetering is absoluut noodzakelijk, zowel voor nieuwe investeringen als voor alle bestaande sectoren (transport, industrie, bebouwde omgeving, etc.);
 3. Majeure investeringen in hernieuwbare energie en energiedistributiesystemen zijn nodig;
 4. Nucleaire energie is niet noodzakelijk, maar kan wel een oplossing bieden;
 5. Het is mogelijk om iedereen te voorzien van moderne vormen van energie;
 6. Totale mondiale jaarlijkse investeringen variëren tussen USD 1,7 en 2,2 biljoen.

Enkele opmerkingen hierbij:

 • Er is nog veel onderzoek nodig voor betrouwbare en langdurige CO2-opslag en het publieke draagvlak in Nederland is bijzonder laag door Barendrecht. Toch moet door testlocaties ervaring worden opgedaan.
 • Het investeringsniveau van duurzame energie is mondiaal tussen 1990 en 2010 ongeveer verhonderdvoudigd, het huidige niveau bedraagt ca. USD 230 miljard  per jaar.
 • De huidige CO2-prijs is veel te laag. De prijs moet richting de 15 – 45 USD/ton CO2 gaan bewegen en op lange termijn naar 115 USD/ton CO2.
 • Door “slimme” maatregelen te treffen, wordt ook de luchtvervuiling minder in huis en daarbuiten. Deze “slimme” maatregelen kosten met elkaar minder dan als hiervoor losse energie-, luchtvervuiling- en gezondheidsmaatregelen getroffen zouden worden.
 • Men schat dat op dit moment jaarlijkse ca. USD 1,3 biljoen  aan subsidie wordt gegeven aan fossiele brandstoffen.
 • De studie is niet in opdracht van overheden gemaakt.

Voor meer Engelstalige informatie over deze massieve studie, klik hier.

Politiek eensgezind over Nationaal Energie Akkoord

Tijdens het Nationale Verkiezingsdebat Energie op 3 september j.l. in Nieuwspoort waren de energiewoordvoerders van CDA, CU, D66, PvdA, PvdD, SP en VVD  eensgezind om na 12 september te werken aan een breed politiek draagvlak voor een zogenaamd Nationaal Energietransitie Akkoord. René Leegte van de VVD, waarschijnlijk de grootste partij na 12 september, gaf aan de politieke partijen na de verkiezingen te willen uitnodigen voor een gesprek hierover. Ook was er unaniem steun voor het initiatief voor de Groene Investeringsmaatschappij. Klik hier voor een korte samenvatting van het debat.

Helden uit noodzaak

De Australische ondernemer en activist Paul Gilding was in NL om zijn boek “Helden uit Noodzaak” te promoten. In een kort gesprek met hem in Austerlitz, vertelde hij dat de ecologische, economische en ethische (normen en waarden) crisis onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en oplossingen dus ook integraal hierop een antwoord dienen te geven: snel en adequaat. In zijn ogen zou de beste aanpak een aanpak zijn zoals ten tijde van de tweede wereldoorlog: het snel omvormen van de Amerikaanse economie naar een oorlogseconomie. “Helaas beseffen nog weinigen dat onze huidige aanpak niet duurzaam is”. Kenmerkend is de eerste zin van het boek: “De aarde is vol”. Een optreden van hem met deze titel is hier te zien.

Nederland krijgt nieuwe energie!

Overhandiging 45.000 handtekeningen

Overhandiging 45.000 handtekeningen

Vanuit de denktanks over duurzaamheid van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, VVD en SGP zijn op 7 december 2010 45.000 handtekeningen van burgers overhandigd aan de woordvoerders energie uit de Tweede Kamer om een kamerdebat af te dwingen over het visieloze en inconsistente Nederlandse energiebeleid. Tijdens deze bijeenkomst in de oude Tweede Kamer gaf hoogleraar Herman Wijffels (UCAD) aan dat volgens energie-experts (van ECN, KEMA, RUG, Tennet, UU, etc.) ca. 2/3 van de energiehuishouding in 2050 duurzaam kan zijn. Met politieke wil om fundamentele keuzes te maken kan het percentage oplopen tot 100%. Daarmee is de doelstelling van Nederland krijgt nieuwe energie haalbaar!

Eerder was op 16 maart tijdens een persconferentie in Nieuwspoort de verklaring van Utrecht en het voorstel “Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21e eeuw” gepresenteerd en aangeboden aan de fractievoorzitters (en hun vervangers) van deze partijen: helaas was de VVD niet aanwezig om deze documenten in ontvangst te nemen. De doelen uit het voorstel zijn om jaarlijks in Nederland 3% energie te besparen en 7% groei in duurzame energieopwekking te realiseren. Dit is mogelijk door een samenhangend pakket van maatregelen die in de verklaring van Utrecht en het voorstel zijn genoemd. Uiteindelijk kan dit in 2050 leiden tot een geheel duurzame energievoorziening. De reacties van de politieke partijen waren overwegend positief.

De verklaring, het voorstel, de lijst van aanbeveling en het persbericht zijn hier te downloaden.

Wind en zon hebben de toekomst

Op 17 maart 2009 gaf de inmiddels overleden Hermann Scheer in Amsterdam zijn visie op de toekomstige energievoorziening. Omdat Europa in toenemende mate afhankelijk wordt van een steeds kleiner aantal olie, gas, kolen en uranium exporterende landen, moet Europa (en de rest van de wereld) overschakelen naar hernieuwbare energiebronnen, met name wind en zon: die hebben geen eigendomsrechten. Volgens hem is het niet mogelijk dit op mondiale schaal in consensus na te streven, zie de zich voortslepende discussie over de opvolging van het Kyoto Protocol. Door regionaal een alternatieve technologische revolutie te ontketenen, zullen anderen wel volgen. Subsidiëring van hernieuwbare energievormen is noodzakelijk. Hij ziet de subsidies als compensatie voor de vele externe effecten (luchtkwaliteit, doden in kolenmijnen, kwijtgeraakt uranium) van de huidige energiemix, die geen prijskaartje hebben. De grote verliezers in deze transitie zullen de huidige energiebedrijven zijn. Op mijn vraag over hun huidige lobby voor schone kolen (=waarbij de CO2 wordt afgevangen en ondergronds wordt opgeslagen), was hij heel duidelijk: Veel te duur en te onzeker, want niemand kan garanderen dat de opgeslagen CO2 altijd onder de grond zal blijven. In dat opzicht zadel je toekomstige generaties met een probleem op, dat je kan vermijden door nu sterk in te zetten op hernieuwbare bronnen. Een duidelijke visie die navolging verdient!

Matches op Beursvloer 2009

PHORCYS was aanwezig op de Beursvloer 2009 op 3 februari in Utrecht. PHORCYS heeft hierbij 2 organisaties een aanbod gedaan. Bij de Moestuin Maarschalkerweerd zal gekeken worden naar opties voor duurzame energie en energiebesparing. PHORCYS zal met name onderzoeken welke financiële mogelijkheden bestaan om deze te realiseren. Daarnaast zal PHORCYS met het Gerrit Rietveld College meedenken over duurzaamheidsapecten van het nieuwe schoolgebouw.

Hansen: Stop het verstoken van kolen

Op de bijeenkomt van 27 november “Op weg naar een klimaatbestendige samenleving” in Rotterdam heeft professor Jim Hansen van Columbia University en directeur van het NASA Goddard Institute for Space Studies stelling genomen tegen nieuwe kolencentrales en gepleit voor een moratorium op het gebruik van kolen in de energievoorziening. Als de overheid toch de bouw van nieuwe kolencentrales toestaat -zoals tot zijn verbazing in Nederland het geval is- moet de centrale verplicht worden de CO2 af te vangen en op te slaan.

Volgens Hansen bedraagt het huidige tempo, waarin CO2 in de atmosfeer toeneemt, ongeveer 2 ppm/jaar. Met het verbranden van alle fossiele brandstoffen, loopt de concentratie van CO2 op naar 700 tot 800 ppm. Bij 350 ppm blijft de gemiddelde temperatuurstijging volgens de huidige inzichten beperkt tot 2 graden Celsius en bij 450 ppm is de aarde zelfs helemaal ijsvrij. In dat laatste geval zal de zeespiegel met meters tegelijk stijgen.

Aangezien kolen als enige fossiele brandstof nog ruim voorhanden is, zal deze brandstof meer
en meer olie en gas gaan verdringen. Daarmee schonere alternatieven blokkerend.

Meer informatie en presentaties zijn te vinden op zijn website.

Livingstone: Londen kan 80%-90% CO2 reduceren in 2050

Tijdens het congres ” Op weg naar een klimaatbestendige samenleving” gaf voormalig burgemeester van Londen, Ken Livingstone, aan dat 80% tot 90% reductie van CO2 in 2050 voor Londen haalbaar is. Grofweg komt de reductiestrategie neer op drie peilers, die alle drie aan ca. 30% reductie bijdragen. Dat zijn 1) gedragsverandering (isolatie, energiezuinige apparatuur, etc.) 2) transport (door de congestion charge is het aandeel van reizen per auto gedaald van 48% naar 42% van het totale aantal vervoersbewegingen) en 3) lokale energieproductie (minder verlies door transport (10% winst) en benutting van restwarmte door stadsverwarming) waardoor het energieverlies van 65% is teruggebracht naar 35%.

Green New Deal: a new political economy for the 21st century

Op 15 november 2008 werd een conferentie gehouden over een “Green New Deal” in Utrecht. Dat wil zeggen een coherente economische politiek in een tijdperk van hoge brandstofprijzen, klimaatverandering en financiële turbulentie. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Landelijke Werkgroep Milieu en Energie van de PvdA, het CDA Duurzaamheidsberaad en de Stichting Peakoil. Het was een inspirerende bijeenkomst met interessante sprekers, waarin vooral de presentatie van Charles Secrett (The Green New Deal Group) over A Green New Deal: Creating a Policitcal Economy Fit for the 21st Century uitbundige instemming van het publiek kreeg. Meer informatie en de presentaties vindt u hier.

Toekomstgericht bouwen

Op 16 oktober was er een symposium Toekomstbestendig Bouwen in de gemeente Harenkarspel. De agenda, presentaties en een interessante film zijn hier te vinden.