/* Category 6 is Podium en beeld */ Presentaties PHORCYS | Phorcys | People, Planet, Profit... PHORCYS
Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Slim geldgebruik (Column Milieufocus 040509)

De klimaatambities in Nederland liegen er niet om. Rijk, provincies en gemeenten hanteren bijna zonder uitzondering hoge doelstellingen. Hoe mooi ook, struikelpunt tussen droom en daad is vaak het geld. De kunst is om met de beschikbare middelen maximaal effect te boeken. Een minstens zo grote uitdaging als het ontwikkelen van een solide klimaatbeleid!

Regelmatig adviseer ik gemeenten bij het opstellen van hun klimaatbeleid. De natuurlijke tendens is om veel maatregelen binnen de eigen organisatie op te sommen. Aanvullend hanteren overheden de ‘carrot and stick’-methode om maatregelen bij marktpartijen te bevorderen: financiële stimulansen en regelgeving. De ‘wortel’ krijgt veelal vorm via subsidieverlening. Voordeel is dat regelingen op dit vlak vaak gemakkelijk zijn op te stellen en te administreren. Nadeel is dat het geld maar één keer kan worden uitgegeven of sterker nog: dat partijen gedupeerd worden omdat het budgetlimiet is bereikt. En dat is slecht voor het vertrouwen in de overheid. Daarvoor zijn twee oplossingen voorhanden: de ‘overheid’ investeert zelf of verstrekt leningen.

Zelf investeren
Een mooi voorbeeld van zelf investeren is het opzetten van duurzame energiebedrijven, zoals bijvoorbeeld op Texel, bij de ‘Noordwest 8’-gemeenten in Noord-Holland en in Veenendaal. Het startkapitaal komt vaak van de overheden en particulieren, die zich tevens verplichten de duurzame energie af te nemen. Doordat die energie lokaal wordt opgewekt en bewoners hierin deelnemen, ontstaat er vaak een breder draagvlak dan wanneer een grote energiemaatschappij aan de slag gaat.

Faciliteren
De andere optie is het verstrekken van leningen tegen lage rente. Dit kan bijvoorbeeld via het principe van een revolverend fonds. In plaats van een bedrag in één keer ‘weg te geven’, wordt een bepaalde geldsom uitgeleend, welke aan het einde van de looptijd in zijn geheel weer terugkomt. Voor de uitvoering is wel een andere, soms nieuwe, organisatie nodig. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten is een voorbeeld van een bestaande organisatie die dergelijke fondsen beheert, in dit geval ten aanzien van energiebesparing door woningeigenaren.
Een andere mogelijkheid is een rentesubsidie. Daarbij wordt een percentage van de te betalen interest van commerciële leningen gedurende een bepaalde looptijd vergoed. Voordeel hiervan is dat de overheid deze regeling zelf kan uitvoeren.

Meer projecten
Waar het om gaat is dat per saldo via deze wegen veel meer projecten gefinancierd kunnen worden. Bovendien kunnen ook andere beleggers, zoals pensioenfondsen, meedoen. De effectiviteit en het multiplier effect van het overheidsgeld wordt dan nog groter. En dat is broodnodig: alleen door financiële instrumenten zo effectief mogelijk in te zetten kunnen de hoge ambities in daden worden omgezet. De mogelijkheden zijn voorhanden, maar worden op te beperkte schaal toegepast. Laat dat niet zo blijven, maar laat het geld doorrollen.

Klimaatbeleid Stede Broec en Andijk

Op 13 oktober 2008 heeft PHORCYS tijdens de commissievergadering in de raadszaal van Stede Broec een presentatie gegeven en een discussie geleid over het toekomstige klimaatbeleid. Op 11 november heeft PHORCYS tijdens de raadsvergadering van de gemeente Andijk eveneens een korte presentatie gehouden en discussie geleid.  De kaders zijn verder uitgewerkt in concrete maatregelen tijdens ambtelijke bijeenkomsten op 17 november (Stede Broec) en respectievelijk 8 december 2008 (Andijk).

Klimaatbeleid Wervershoof

Op dinsdag 14 oktober heeft PHORCYS tijdens een openbare vergadering van de raadsadviescommissie van de gemeente Wervershoof een bijeenkomst gefaciliteerd, waarin de kaders voor het klimaatbeleid voor 2009-2012 zijn besproken.

Groene bedrijventerreinen

Op 11 september was in Domus Medica in Utrecht het seminar Groene Bedrijventerreinen. Klik voor een kort verslag door naar http://www.clokweb.nl.