/* Category 6 is Podium en beeld */ Referenties | Phorcys | People, Planet, Profit... PHORCYS
Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Investeren in energiebesparing en opwekking duurzame energie

Weer een product van PHORCYS: Vanaf 1 november 2013 kunnen ondernemers/organisaties in Drenthe een energielening aanvragen bij Drentse EnergieOrganisatie voor energiebesparing of opwekking van duurzame energie. Klik hier voor meer info.

Internationale projecten

Europese Investeringsbank: evaluatie energieleningen

In samenwerking met het Brusselse adviesbureau Milieu Ltd. voerde PHORCYS in 2011/2012 een uitgebreide evaluatie uit voor een achttal energieleningen van de Europese Investeringsbank (EIB) met een totale omvang van meer dan 1 miljard Euro. De opdracht was onderdeel van een grotere evaluatie door de EIB van in totaal 24 leningen op het gebied van energie-efficiëntie. De eindrapportage van de EIB kunt u hier downloaden.

Training bewustwording impact van adaptatie voor medewerkers EBRD-bank

Voor de Oost-Europabank heeft PHORCYS, in samenwerking met Tebodin, een training gegeven in het kader van de bewustwording over de effecten van klimaatverandering (adaptatie) aan bankiers werkzaam op het gebied van infrastructuur voor afval en water (afvalwater en drinkwater). De training vond plaats op het hoofdkantoor in Londen (2011).

Energiebesparing in openbare gebouwen in Rusland

In opdracht van de Economische Voorlichtingsdienst heeft PHORCYS in het kader van het PSOM-programma een identificatiemissie uitgevoerd in Rusland. Op basis van de gevoerde gesprekken en de verzamelde informatie heeft PHORCYS input geleverd voor de Terms of Reference voor de tender  (uitgeschreven in 2009). Na de uitvoering van het project, is in september 2011 een bijeenkomst gehouden bij de EVD over het belangrijkste resultaat: de energierenovatie van een schoolgebouw in de buurt van Moskou. Belangrijkste punten waren: 1) Enorm potentieel voor energierenovatie bij schoolgebouwen uit de jaren 60 en 70, 2) bemetering is nodig, er zijn geen meters (dus niemand kent het energieverbruik) 3) bij stadsverwarming is efficiëntie van opwekking heel belangrijk, vraagbeperking leidt meestal niet tot minder aanbod van warmte. Het schoolgebouw in Mokshino nam in de nieuwe situatie 50% minder warmte af en gebruikte 75% minder warm water en 22% minder elektriciteit (door betere en zuiniger verlichting). De enorme waterbesparing is gerealiseerd door de installatie van een eigen boiler. In de winter stond in de school altijd de warm waterkraan open, omdat anders de bovengrondse leiding met warm water uit de stadsverwarming bevroor!!! Het project heeft in Rusland veel mediabelangstelling gekregen.

Klimaatbeleid gemeenten

Ruim 10 jaar advies aan lokale overheden over klimaat en energie

Klimaatbeleid voor vijf gemeenten in de kop van Noord-Holland

Voor de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Schagen, Niedorp en Zijpe werkt PHORCYS samen met de milieudienst Kop van Noord-Holland en ingenieurs- en adviesbureau DHV aan het opstellen van een klimaatvisie met een bijbehorend uitvoeringsplan voor 2010-2012. In de eerste bijeenkomsten hebben we raadsleden geprikkeld tot uitspraken die de kaders vormen voor de op te stellen visie. Via ambtelijke bijeenkomsten worden vervolgens de kaders ingevuld met concrete maatregelen. Op deze manier krijgen de vijf gemeenten een plan op maat.

Heldere ambities voor een effectief klimaatbeleid, samengevat in concrete doelstellingen, inclusief geschatte urenbesteding en benodigd budget, zijn het eindresultaat. Door de aanpak ontstaat inzicht in de gevolgen van klimaatverandering en raken raadsleden en ambtenaren geïnspireerd om het onderwerp op te pakken.

Marktintroductie HRe-ketel in Apeldoorn

In samenwerking met ingenieurs- en adviesbureau DHV werkt PHORCYS namens de gemeente Apeldoorn mee aan de plaatsing en de ingebruikname van 173 HRe-ketels in de wijk Woudhuis in combinatie met een smart grid en zogenaamd intelligent distributiehuisje. Het project is een voorbeeld voor vergelijkbare initiatieven op het gebied van duurzaamheid, die bijdragen aan een verbetering van de regionale economie (de HRe-ketels zijn van het Apeldoornse bedrijf Remeha). Een drietal projecten zijn met een aantal partners verder uitgewerkt: een slimme display om het huidige energieverbruik in een woning af te lezen, het uitbouwen van smart grids in Apeldoorn en een pilot voor het innovatief renoveren van een complex uit 1951 van 188 sociale huurwoningen. Indien u geïnteresseerd bent om meer informatie over het project te lezen, vindt u hier het artikel, gepubliceerd in Energie+, nummer 3/4 uit juni 2012.

Integraal Milieubeleidsplan voor gemeente Voorschoten

In samenwerking met adviesbureau New-Energy-Works heeft PHORCYS  in 2011 op verzoek van de raad van de gemeente Voorschoten een integraal Milieubeleidsplan gemaakt. Het plan is gebaseerd op interviews met stakeholders binnen en buiten de gemeente en bouwt voort op al het gemeentelijke bestaande beleid in relatie tot milieu. Het plan laat een vergezicht zien waarvoor het plan de eerste integrale doelstellingen aangeeft voor 2012-2016 om dit vergezicht te realiseren.

Financiële regelingen

PHROCYS heeft financiële regelingen voor het Programma Klimaat en Energie van de provincie Drenthe ontworpen en opgezet. Eén van de regelingen was de Klimaatuitvoeringssubsidie (KUS) in 2009. Andere regelingen zijn regelingen in samenwerking met de provincies Fryslân en Groningen, voor energiebesparing in de bestaande bouw voor particuliere eigenaren en woningcorporaties. Ook heeft PHORCYS in samenwerking met de gemeenten Assen en Meppel en de drie Noordelijke provincies fondsen voor duurzaamheidsleningen in het kader van energiebesparing in de eigen woning opgezet. (2009/2012/2015). Ook heeft PHORCYS in 2013 een subsidieregeling voor de ombouw van motoren van voertuigen naar klimaatvriendelijk brandstoffen opgesteld (versie 2015).

Zonneleningen: Stimulans voor zonne-energie bij gemeenten

PHORCYS heeft voor de provincie Drenthe de zogenaamde zonnelening ontwikkeld waarbij per gemeente in de provincie een budget beschikbaar is. Deze lening is een groot succes gebleken. De lening is samen met de zonnekaart en communicatiecampagne “zon zoekt drent” in de markt gezet. Per gemeente zijn en worden informatiebijeenkomsten gehouden. In 2014 is ruim voor 550 duizend Wp via zonnepanelen geïnstalleerd: slechts 2 zonneboilers zijn geplaatst. PHORCYS heeft meegewerkt aan een verhoging van het budget tot € 5 miljoen (voor 2015) via een slimme budgettaire constructie. Zie voor meer informatie de website van uitvoeringsorganisatie SNN.

Ook heeft PHORCYS voor de gemeente Westerveld een zonnelening voor maatschappelijk vastgoed gemaakt, die per 10 juli 2015 in werking is getreden.

PHORCYS heeft eerder voor de gemeente Noordenveld een blauwdruk geschreven voor een aanpak, waarbij instellingen, met een relatie met de gemeente (zoals zwambaden, sportverenigingen, buurthuizen, etc.), kunnen kiezen welke aanpak het beste bij hun past om zonnepanelen te plaatsen. De blauwdruk zal nog in de gemeenteraad worden besproken.

Overige projecten

Subsidie stimuleren biobrandstoffen

Voor het klimaatprogramma van de provincie Drenthe wordt een subsidieregeling opgesteld om de vraag naar biobrandstoffen in het vervoer te stimuleren. Met dit initiatief wil  Provinciale Staten de transitie naar een CO2-arme provincie versnellen en werkgelegenheid stimuleren. PHORCYS heeft ervoor gekozen hierover een issuepaper te maken, waarin de stand van zaken van het aanbod en het gebruik van biobrandstoffen in Drenthe wordt geanalyseerd. Op basis van de aanbevelingen uit het issuepaper, wordt de regeling opgezet. Naar verwachting zal de regeling in het eerste kwartaal van 2013 gepubliceerd worden in het provinciaal blad.

Ondersteuning projectontwikkelaar

Voor een projectontwikkelaar in Oost-Nederland heeft PHORCYS meegewerkt aan het aanvragen van subsidie voor de ontwikkeling van een geïntegreerd zonneboiler-/zonnepaneelsysteem. Op een informatieavond voor burgers, waar dit systeem werd gepresenteerd, heeft PHORCYS een toelichting gegeven over het nationale en provinciale beleid op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (2010).

Evaluatie fietsbeleid

Voor de Fietsersbond heeft PHORCYS in het kader van SMOM-programma twee evaluaties uitgevoerd in 2008 en 2011 met betrekking tot de Fietsbalansen en Wijken voor de Fiets, waarin de Fietsersbond de fietsvriendelijkheid van een gemeente of wijk analyseert en respectievelijk stimuleert.

Energiefondsen / duurzaam energiebedrijf

Second opinion beoordeling / investeringsbesluit

Voor PPM Oost heeft PHORCYS in samenwerking met Trinomics tweemaal (in 2014 en 2015) een beoordeling gemaakt voor de uitbreidingsinvesteringen van een biomassa gestookt stadsverwarmingsbedrijf. Het financieel model en de onderliggende veronderstellingen zijn gecheckt en een beperkte gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd.

Fonds Duurzame Energie-infrastructuur Gelderland

Voor de provincie Gelderland heeft PHORCYS in samenwerking met Trinomics meegewerkt aan het opzetten van een participatiefonds voor duurzame energienetwerken, zoals warmtenetten of biogasleidingen. Het fonds met een omvang van € 30 miljoen wordt namens de provincie beheerd door PPM Oost in samenwerking met Alliander (zie jaarverslag 2014).

Drentse Energieorganisatie

PHORCYS is van begin tot einde betrokken geweest bij het opzetten van het energiefonds voor Drenthe, deDrentse Energieorganisatie” (DEO). Het project is gestart met onderzoek naar de haalbaarheid van DEO (eind 2009/begin 2010).  De haalbaarheid betrof aan analyse van de financiële, juridische, maatschappelijke, organisatorische en politieke haalbaarheid. Na het businessplan, hebben wij begin 2011 een intern stappenplan geschreven om tot de realisatie van DEO te komen. Eind 2011, toen DEO in oprichting was, hebben wij het handboek en investeringsreglement geschreven.

Het handboek beschrijft het proces, taken en verantwoordelijkheden binnen DEO bij de verschillende fasen vanaf de intake van projecten tot en met de uitvoering. Het handboek bevat naast processchema’s en functieprofielen ook formats voor verslaglegging en een financieringsovereenkomst, criterialijsten voor (beoordeling van) businessplannen en een investeringsreglement. PHORCYS heeft vervolgens het directiereglement en het Beleidsplan 2012 -2015 opgesteld en diverse subsidieaanvragen voor DEO geschreven. Ook hebben wij het Jaarverslag 2012 geschreven.

Het Drents energiebedrijf richt zich op het stimuleren én realiseren van duurzame energieprojecten in de provincie Drenthe door middel van technische en financiële ondersteuning. Hiervoor ontvangt DEO budget van de provincie Drenthe, waarvoor PHORCYS de aanvragen verzorgd heeft. Centraal staat het zo veel mogelijk ontzorgen van de initiatiefnemers van de duurzame energieprojecten.

Adviesraad Energiefonds Overijssel

Herman Jan Wijnants is sinds de oprichting in 2012 lid van de Adviesraad van het Energiefonds Overijssel. In die hoedanigheid, adviseert hij de fondsbeheerder over leningen en participaties in energieprojecten in Overijssel. Het advies betreft niet alleen het financieel en energetisch rendement van de financiering, maar bijvoorbeeld ook staatssteunaspecten.

Inventarisatie Energiefondsen in Nederland

In samenwerking met adviesbureau Trinomics is voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en inventarisatie gemaakt van energiefondsen in Nederland (2013- 2014). Op basis hiervan heeft het ministerie een duidelijk beeld gekregen van de enorme verscheidenheid aan fondsen en o.a. hun financieringsvoorwaarden.

Financiële regelingen voor energiebesparing

Revolverende fondsen voor energiebesparing

Provincie Drenthe heeft PHORCYS gevraagd een pilot voor te bereiden voor revolverende fondsen in de provincie. Hierbij wordt nauw samengewerkt met gemeenten. Particuliere woningeigenaren kunnen via het fonds leningen aanvragen voor energiebesparende maatregelen in hun woning. In de gemeenten Assen en Meppel zijn dergelijke fondsen inmiddels opgezet voor particuliere woningeigenaren, waaraan de provincie Drenthe bijdraagt. (2010/2011) Op basis van de pilot worden er naar verwachting in 2013 drie provinciale revolverende fondsen opgezet.

Ruim 20 miljoen voor energiebesparing bestaande bouw in Noord-Nederland

PHORCYS heeft een aantal subsidieregelingen opgezet voor de provincie Drenthe en de noordelijke provincies. De noordelijke subsidieregelingen betrof regelingen in het kader van het 100.000 woningenplan: subsidieregelingen voor energiebesparing in bestaande particuliere woningen en voor sociale huurwoningen van woningcorporaties en mogelijk revolverende fondsen. In totaal is ruim 20 miljoen euro beschikbaar, waarvan een klein deel ook voor kosten in verband met uitvoering en communicatie. Van het budget komt een derde van de noordelijke provincies, een derde van het programma Pieken in de Delta en een derde van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling.

Ruim 2 miljoen euro voor energieprojecten in Drenthe

PHORCYS heeft een algemene subsidieregeling om energieprojecten te stimuleren, de zogenaamde KUS-regeling (Klimaatuitvoeringssubsidie) opgezet. Hierdoor zijn tientallen kleinschalige energieprojecten gerealiseerd in de provincie Drenthe.