Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Noorden investeert om te besparen

Medio 2015 moeten in de noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe 100.000 woningen energiezuinig zijn. De grootste klap wordt in de bestaande bouw gemaakt. Het initiatief slaat duidelijk aan: in een jaar tijd hebben de regelingen al ruim € 47 miljoen aan investeringen door particulieren en corporaties losgemaakt. Milieu en werkgelegenheid varen er wel bij.

De gezamenlijke ambitie van de drie provincies is uitgewerkt in het ‘100.000 woningenplan’. Naast projecten voor de nieuwbouw gaat het vooral om het energiezuiniger maken van de bestaande bouw: hier liggen immers de grootste kansen. In Noord-Nederland gaat het om ongeveer 750.000 woningen, dat is 10% van de landelijke woningvoorraad. Rond de 65% hiervan is in handen van particuliere woningeigenaren en zo’n 30% is van corporaties. Overigens is naast het besparen van energie ook het behouden van werkgelegenheid in de bouwkolom een belangrijk reden achter het plan.

Ervaringen tot nu toe

Om het ambitieuze doel te realiseren hebben de noordelijke provincies eigen middelen ingezet en budget aangevraagd bij het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Pieken in de Delta. Per provincie is 2,25 miljoen euro gereserveerd, in totaal voor het noorden dus 6,75 miljoen euro. Ditzelfde bedrag is nu ook beschikbaar vanuit het EFRO (6,75 miljoen) én Pieken in de Delta (6,75 miljoen), in totaal dus 20,25 miljoen euro! Met een dergelijk budget kunnen de provincies echt een verschil maken.

Inmiddels zijn er twee subsidieregelingen opgesteld: voor particuliere woningeigenaren en voor corporaties. Beide regelingen worden uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Het budget voor de regeling voor corporaties bedraagt tot 1 november 2011 per provincie 3 miljoen euro. De corporaties kunnen subsidie aanvragen voor twee typen innovatieve projecten gericht op sociale huurwoningen. Het eerste type betreft het verbeteren van de energielabels van ten minste vijftig woningen die in ieder geval label C moeten halen. Het tweede type project betreft het renoveren van ten minste tien woningen tot energieneutrale woningen. Het initiatief van de provincies slaat duidelijk aan. Tot nu toe hebben dertien corporaties al subsidie aangevraagd, waarvan twee voor de energieneutrale woningen, en is aan twaalf projecten al subsidie toegekend.

De subsidieregeling voor particulieren was eveneens succesvol. Particuliere woningeigenaren konden subsidie ontvangen over 20% van de kosten voor energiebesparende maatregelen, die in de regeling genoemd werden, tot een maximum van tweeëndertighonderd euro. Het budget voor de regelingen bedroeg zeven ton euro (Drenthe) tot een miljoen euro (Groningen/Fryslân) en was binnen vier maanden uitgeput. Opvallend is dat bijna 60% van de aanvragers de maatregelen neemt om te besparen op de energiekosten. Ook zijn in ruim 40% van de aanvragen zonnepanelen opgenomen omdat leveranciers/installateurs de subsidie gingen promoten. Verder heeft 20% een maatwerkadvies laten uitvoeren voor de subsidieaanvraag.

Vervolg

Gezien de ervaringen tot dusver is besloten om een volgende subsidieregeling zo veel mogelijk te baseren op een verbetering van het energielabel en maatregelen uit het maatwerkadvies. Hierbij willen de provincies ook meer aansluiten op de systematiek van het rijk. De volgende subsidieregeling zal ook soberder zijn, zodat meer particulieren kunnen profiteren. Daarnaast kijken de provincies ook naar de mogelijkheden om via leningen en dergelijke particulieren extra budget te bieden. Zo komen er binnenkort in de gemeenten Assen en Meppel al twee fondsen met duurzaamheidsleningen beschikbaar om ervaring met dit instrument op te doen; het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) treedt daarbij op als intermediaire organisatie.

Milieu én werk

Door particuliere woningeigenaren worden € 7,4 miljoen en door de corporaties maar liefst € 40 miljoen aan investeringen gepleegd. Het mag duidelijk zijn dat naast alle verminderde CO2-uitstoot door energiebesparing en opwekking van duurzame energie mede dankzij de regelingen ook een flinke impuls aan de regionale werkgelegenheid wordt gegeven.

(artikel in IPO milieuwerk 1, maart 2011)Cartoon overgenomen uit IPO milieuwerk