Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Energiefondsen / duurzaam energiebedrijf

Second opinion beoordeling / investeringsbesluit

Voor PPM Oost heeft PHORCYS in samenwerking met Trinomics tweemaal (in 2014 en 2015) een beoordeling gemaakt voor de uitbreidingsinvesteringen van een biomassa gestookt stadsverwarmingsbedrijf. Het financieel model en de onderliggende veronderstellingen zijn gecheckt en een beperkte gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd.

Fonds Duurzame Energie-infrastructuur Gelderland

Voor de provincie Gelderland heeft PHORCYS in samenwerking met Trinomics meegewerkt aan het opzetten van een participatiefonds voor duurzame energienetwerken, zoals warmtenetten of biogasleidingen. Het fonds met een omvang van € 30 miljoen wordt namens de provincie beheerd door PPM Oost in samenwerking met Alliander (zie jaarverslag 2014).

Drentse Energieorganisatie

PHORCYS is van begin tot einde betrokken geweest bij het opzetten van het energiefonds voor Drenthe, deDrentse Energieorganisatie” (DEO). Het project is gestart met onderzoek naar de haalbaarheid van DEO (eind 2009/begin 2010).  De haalbaarheid betrof aan analyse van de financiële, juridische, maatschappelijke, organisatorische en politieke haalbaarheid. Na het businessplan, hebben wij begin 2011 een intern stappenplan geschreven om tot de realisatie van DEO te komen. Eind 2011, toen DEO in oprichting was, hebben wij het handboek en investeringsreglement geschreven.

Het handboek beschrijft het proces, taken en verantwoordelijkheden binnen DEO bij de verschillende fasen vanaf de intake van projecten tot en met de uitvoering. Het handboek bevat naast processchema’s en functieprofielen ook formats voor verslaglegging en een financieringsovereenkomst, criterialijsten voor (beoordeling van) businessplannen en een investeringsreglement. PHORCYS heeft vervolgens het directiereglement en het Beleidsplan 2012 -2015 opgesteld en diverse subsidieaanvragen voor DEO geschreven. Ook hebben wij het Jaarverslag 2012 geschreven.

Het Drents energiebedrijf richt zich op het stimuleren én realiseren van duurzame energieprojecten in de provincie Drenthe door middel van technische en financiële ondersteuning. Hiervoor ontvangt DEO budget van de provincie Drenthe, waarvoor PHORCYS de aanvragen verzorgd heeft. Centraal staat het zo veel mogelijk ontzorgen van de initiatiefnemers van de duurzame energieprojecten.

Adviesraad Energiefonds Overijssel

Herman Jan Wijnants is sinds de oprichting in 2012 lid van de Adviesraad van het Energiefonds Overijssel. In die hoedanigheid, adviseert hij de fondsbeheerder over leningen en participaties in energieprojecten in Overijssel. Het advies betreft niet alleen het financieel en energetisch rendement van de financiering, maar bijvoorbeeld ook staatssteunaspecten.

Inventarisatie Energiefondsen in Nederland

In samenwerking met adviesbureau Trinomics is voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en inventarisatie gemaakt van energiefondsen in Nederland (2013- 2014). Op basis hiervan heeft het ministerie een duidelijk beeld gekregen van de enorme verscheidenheid aan fondsen en o.a. hun financieringsvoorwaarden.